برتری آمیان مقابل لیل 10 نفره در حضور قدوس – مشرق نیوزدین