اقدام پرسپولیس برای جلوگیری از حذف از آسیا – مشرق نیوزدین