نامه سرگشاده دامداران به رئیس جمهور درباره سبوس – مشرق نیوزدین